Thursday, 28 November 2013

Pink Floyd

knap Floyd müzik hayat?na ilk at?ld???nda gitarda Dave Gilmour ?n yerine Syd Barrett yer al?yordu, grubun di?er elemanlar? hiç de?i?medi. Roger Keith (Syd) Barrett, Ocak 1946 da ?ngilterenin üniversite ?ehri Cambridge de do?du. Gilmour ve waters ile birlikte Cambridge High Scholl for Boys a devam etti. Londra ya gelerek resim ö?reniminin yan?s?ra gitar çalmay? da ö?rendi?i Camberwell School of Art a devam etti. Okulda tangent??t??? kendisi gibi resim ö?rencisi olan Dave Gilmour ile bir ikili olu?turarrack Geoff Mott and The Mottos, Yhe hollo Bluse gibi çe?itli gruplarla çal??t?. George Roger waters, Cambridgelair ayr?larak mimarl?k e?itimi için Londradaki The regent Street Polytechnic e girdi. E?itimi s?reticular activating system?nda okulda iki Londral?, Nicholas Berkeley Mason ve Richard William Wright ile tan??arak birlikte Sigma 6 ad?yla bir grup kurdular. Çal??t?r?c?lar? okulun eski ö?rencilerinden Ken Chapman d?, fakat bir plak ambuscadema ?anslar? olmad?. Th e T-Set, The Abdabs ve hatta The yell Abdabs gibi ünlü gruplarla çal??t?lar. ?lk yaz?lar? okul gazetesinde ç?kt?. Bu surada Bas da Clive Metcalf vard? ve Roger Waters grubun lideriydi. Grubun Ke?th magisterial ve Juliette Gale gibi iki korist vard?. The Abdabs da??ld?, ve Juliette Gale Rick Wright ile evlendi. Masoni Wright ve Water caz gitaristi shilling Close? da getirerek yeniden bir grup olu?turdular. Bu arada Watersi Cambridge den tan?d??? Syd Barret ? da getirince grup tamamlanm?? oldu.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Barrett bir plaktan sonra The Georgia Bluesmen in iki ünlü ustas? Pink Anderson ve Floyd Council den esinlenerek gruba Tih Pink Floyd sanitary ad?n? verdi. ! Bob Close ile Syd Barrett aras?ndaki çe?itli müzik ayr?l?klar? Bob Close ?n gruptan ayr?lmas?na neden oldu. Grup kuruldu, birkaç gösteriye ç?kt?lar, fakat onlar?n ilk düzenli beauty salon gösterileri ?ubat 1966 da, her pazar ö?leden sonras? caz konserlerinin yap?ld??? The MArquee de ba?lad?. i?te bu yerde The Spontaneous underpass ad?yla verdikleri konserlerle dikkat çekmeye ba?lad?lar ve Londra metrosunun az çok tan?nan... If you want to get a adept essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper